Doświadczenie zawodowe

 

Coachingi  

Coaching indywidualny i grupowy dla osób będących w sytuacji zmiany, poszukujących własnej drogi życiowej, tworzenie ścieżek kariery oraz rozwoju osobistego, szkolenia z zakresu coachingu jako narzędzia wsparcia w różnych dziedzinach zawodowych.

Szkolenia – wybrane obszary

Przywództwo edukacyjne:

Przywództwo w szkole/placówce, zarządzanie jakością kształcenia, dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi-kierowanie komunikacją i pracą w zespole, negocjacje w zespole, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Organizacja procesu uczenia się:

Koncepcja pracy szkoły, budowanie organizacji uczącej się, strategie efektywnego nauczania, ocenianie kształtujące, programy nauczania, podstawa programowa, nowoczesne i twórcze metody nauczania, motywowanie, wdrażanie nowych metod i form pracy, organizacja pracy małych zespołów, nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji.

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym:

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela i dyrektora, zarządzenie zmianą, kompetencjami, czasem, tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego, coaching i doradztwo, budowanie wizerunku osoby i instytucji, awans zawodowy.

 

Wykaz wybranych instytucji, dla których prowadziłam projekty szkoleniowe:

 • Spotkania weryfikacyjno- informacyjne dla dyrektorów szkól w ramach projektu: Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek– projekt systemowy.
 • Organizacja procesu uczenia się w szkole – rola dyrektora– szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek.
 • Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym – szkolenie dla nauczycieli języka polskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”- projekt systemowy.

Immoqee Sp. z o.o.

 • Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty – szkolenia realizowane w partnerstwie z Kuratorium Oświaty oraz Sysco Business Skills Academy w Liverpoolu dla nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświaty (Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry ( zakres szkoleniowy: Nowoczesne nauczanie- Planowanie lekcji i  Motywujące metody oceny).
 • Kierunek nowe zatrudnienie– projekt rekomendowany przez Kuratorium Oświaty. Głównym celem projektu było wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn pracodawcy w znalezieniu nowego miejsca pracy. Zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności zawodowe albo otworzyć własną działalność.
 • Realizacji projektu 16 regionalnych konferencji w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”- projekt realizowany dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Instytut Raabe

 

 • Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnajzalnych- szkolenia dla rad pedagogicznych.
 • Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego- szkolenia dla rad pedagogicznych.

Wyższa Szkoła Humanitas

Prowadzenie szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych w obszarach:

 • Przywództwo w szkole/placówce.
 • Zarządzanie jakością kształcenia.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 • III Konferencja wojewódzka dla dyrektorów szkół i doradców metodycznych „Jak skutecznie realizować kierunki polityki oświatowej”?
 • Grant Kuratora: Nauczycielskie programy autorskie i zmodyfikowane katalizatorem zmian w szkole.
 • Reforma programowa kształcenia ogólnego- szkolenia dla rad pedagogicznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Szkoły Talentu: Rola pracy domowej w procesie dydaktycznym- szkolenia dla rad pedagogicznych.
 • Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela i dyrektora.
 • Zarządzanie sytuacją trudną, czyli jak radzić sobie w kontaktach z rodzicami?
 • Kurs doskonalący: Awans zawodowy nauczyciela.
 • Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie oświatą.
 • Kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie.
 • Warsztaty: Czy polonista jest wzorem czytelnika dla swoich uczniów?
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Wybrane obszary szkoleniowe:

 • Nowa koncepcja egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r.
 • Budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu ikonicznego i literackiego- matura 2015.
 • Zarządzanie- umiejętności „twarde” czy „miękkie”?
 • Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela i dyrektora.
 • Strategie efektywnego nauczania.
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Modyfikowanie programów nauczania.
 • Progresywne metody nauczania i oceniania.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów.
 • Nowoczesne nauczanie- planowanie lekcji – szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadgimnajzalnych.
 • Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową.

Referencje: